Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu: MIROSLAV KOŠTURIAK

FATRANSKÁ 703/31, VARÍN 013 03

IČO: 55 827 853

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ………………………………..

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………………………..

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ……………………………

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………………………..

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

…………………………

— Dátum  ………………………..

(*) Nehodiace sa prečiarknite.